Liitto

Säännöt

SEKAKUOROLIITTO RY:N SÄÄNNÖT 2017

NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI


Yhdistyksen nimi on Sekakuoroliitto ry, kotipaikka on Helsingin kaupunki ja kieli suomi. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan yhdistyksestä käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä “The Association for Finnish Mixed Choirs”.

TARKOITUS JA TOIMINTA


Liiton tarkoituksena on olla SULASOL, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y.:n, josta näissä säännöissä käytetään nimeä Sulasol, sekakuoroyhdistysten valtakunnallisena yhdyssiteenä sekä työskennellä sekakuorolaulun edistämiseksi maassamme. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto, joka liittyy itsenäisenä elimenä Sulasolin järjestörakenteeseen,
– tekee valtakunnallista neuvonta-, opetus-, valmennus- ja kasvatustyötä,
– järjestää kurssi-, koulutus- ja tiedotustilaisuuksia,
– kehittää koti- ja ulkomaisten sekakuorojen ja musiikkijärjestöjen kanssa harjoitettavaa yhteistoimintaa,
– toimeenpanee valtakunnallisia musiikkijuhlia, kilpailuja ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia sekä
– on yhteydessä Sulasoliin ja viranomaisiin tehden esityksiä sekä antaen ja välittäen lausuntoja.


Toimintansa tukemiseksi liitto voi
– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, 
– järjestää keräyksiä ja arpajaisia,
– hankkia varoja harjoittamalla julkaisu- ja kustannustoimintaa,
– omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita, sekä
– perustaa rahastoja.

JÄSENET


Liiton varsinaiseksi jäseneksi (jäsenyhdistykseksi) voi liittohallitus hyväksyä yhdistysrekisteriin merkityt sekakuoroyhdistykset ja -lauluyhtyeet sekä julkisoikeudellisten yhteisöjen ja laitosten yhteydessä toimivat oikeuskelpoiset sekakuorot ja -lauluyhtyeet sekä ulkomailla toimivat oikeuskelpoiset sekakuorot ja -lauluyhtyeet. 

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksyttävän tulee olla Sulasolin jäsen. 


Liiton kannattajajäseneksi voi liittyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka liittohallitus kannattajajäseneksi hyväksyy.


Liiton kunniajäseneksi liittohallitus voi kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut sekakuorolaulun hyväksi ja edistänyt liiton pyrkimyksiä. 

Liiton kunniajohtajaksi, jona voi olla yksi henkilö kerrallaan, voi liittokokous kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut liiton taiteellisena johtajana.

Liiton kunniapuheenjohtajaksi, jona voi olla yksi henkilö kerrallaan, voi liittokokous kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut liiton puheenjohtajana.

Päätöksen kunniajäsenen, kunniajohtajan ja kunniapuheenjohtajan kutsumisesta tulee olla yksimielinen.


Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on siitä kirjallisesti ilmoitettava liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti liittokokouksen pöytäkirjaan. Liittohallituksen tulee ilmoittaa tästä edelleen Sulasolin liittohallitukselle. Varsinaisen jäsenen, joka on eronnut Sulasolista, on erottava myös liitosta. Liittohallitus voi erottaa liitosta jäsenen, joka huomautuksista huolimatta toimii vastoin näitä sääntöjä tai liiton taikka Sulasolin tarkoitusperiä tai jättää jatkuvasti näiden sääntöjen määräämät velvoitteet suorittamatta. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Erottamispäätöksestä tulee liittohallituksen ilmoittaa Sulasolin liittohallitukselle.

JÄSENMAKSUT JA VELVOLLISUUDET


Liiton varsinaisen jäsenen on vuosittain suoritettava liitolle varsinaisen liittokokouksen määräämä, sen toimivien henkilöjäsenten todelliseen määrään perustuva vuotuinen jäsenmaksu.


Kannattajajäsen suorittaa liitolle varsinaisen liittokokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun.
Kunniajäsenellä, kunniajohtajalla ja kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

10§
Liiton jäsenyhdistys on velvollinen vuosittain toimittamaan liitolle omaa toimintaansa koskevat keskeiset tiedot liittohallituksen määräämässä laajuudessa. 

LIITON TOIMIELIMET

11§
Liiton toimielimet ovat liittokokous, liittohallitus ja liittohallituksen apuna musiikkilautakunta sekä työvaliokunta.

LIITTOKOKOUS

12§

Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain ennen huhtikuun loppua liittohallituksen määräämässä paikassa.

Ylimääräinen liittokokous pidetään, kun liittokokous niin päättää tai kun liittohallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolmasosa (1/3) liiton jäsenyhdistyksistä sitä liittohallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Liittokokous on pidettävä kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty liittohallitukselle.

13§
Liittokokouksen kutsuu koolle liittohallitus ilmoittamalla siitä vähintään kahta viikkoa ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse jokaiselle jäsenelle. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäviksi tulevat asiat.

Liittokokouksen avaa liiton puheenjohtaja. Kokoukselle on valittava puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

14§
Kukin varsinainen jäsen on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden (1) edustajan jokaista alkavaa viittäkymmentä jäsenmaksunsa maksanutta jäsentään kohti. Edustajain määrä lasketaan sen mukaan, kuinka monesta jäsenestä yhdistys on suorittanut jäsenmaksun edelliseltä vuodelta. Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni, mutta edustaja voi valtakirjalla äänestää kaikilla yhdistyksen äänillä.

Edustajan tulee olla edustamansa jäsenyhdistyksen jäsen tai työntekijä.

Valtakirjat on toimitettava liiton toimistoon viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä. 

Liiton kunniajäsenillä, kunniajohtajalla, kunniapuheenjohtajalla sekä kannattajajäsenillä on liittokokouksessa puhevalta, mutta ei äänioikeutta.

Liittokokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaaleissa käytetään lippuäänestystä, jos yksikin edustajista sitä vaatii. Liittohallituksen ja musiikkilautakunnan jäsenillä ja toiminnanjohtajalla on oikeus olla läsnä liittokokouksessa ja käyttää siinä puhevaltaa.

15§
Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. esitetään liittohallituksen laatima vuosikertomus ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös,
2. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille,
3. määrätään palkkioiden ja korvausten sekä jäsenmaksujen ja kannattajajäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi,
4. hyväksytään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio,
5. toimitetaan parittomina vuosina liiton puheenjohtajan vaali,
6. toimitetaan parillisina vuosina liiton taiteellisen johtajan vaali,
7. vahvistetaan liittohallituksen jäsenten lukumäärä alkavaksi toimikaudeksi,
8. toimitetaan liittohallituksen jäsenten vaali,
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa sekä heidän varamiehensä,
10. valitaan tarvittaessa liiton ehdokas ja tämän varamies Sulasolin liittohallituksen vaaliin sekä
11. käsitellään kokouskutsussa mainitut liittohallituksen ja jäsenyhdistysten esittämät muut asiat, jotka on esitettävä liittohallitukselle kirjeitse ennen helmikuun 1. päivää.

LIITTOHALLITUS

16§
Liiton hallitukseen, josta käytetään nimitystä liittohallitus, kuuluu varsinaisen liittokokouksen valitsemina liiton puheenjohtaja sekä vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) jäsentä, jotka pyritään valitsemaan tasapuolisesti maan eri osista. Liittokokous valitsee lisäksi jokaiselle liittohallituksen jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. 

Liiton puheenjohtaja on samalla liittohallituksen puheenjohtaja.
Liittohallitus valitsee keskuudestaan avukseen työvaliokunnan ja nimittää musiikkilautakunnan.

Liiton puheenjohtaja toimii työvaliokunnan puheenjohtajana. Työvaliokunta hoitaa liittohallitukselle vastuuvelvollisena sen hoidettavaksi annettuja liiton käytännöllisiä asioita sekä toimeenpanee liittohallituksen päätökset.

Liiton toiminnanjohtaja toimii liittohallituksen, musiikkilautakunnan ja työvaliokunnan sihteerinä.

Liiton taiteellisella johtajalla on oikeus olla läsnä liittohallituksen ja sen työvaliokunnan kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.

17§
Liittohallitus valitsee keskuudestaan kaksi (2) varapuheenjohtajaa.

Liittohallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista ja yli puolet jäsenistä on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Liittohallituksen jäsenten sekä varajäsenten toimikausi kestää varsinaisesta liittokokouksesta lähinnä seuraavan varsinaisen liittokokouksen päättymiseen. Liittohallituksen puheenjohtajan toimikausi kestää parittomana vuonna pidettävästä varsinaisesta liittokokouksesta lähinnä seuraavan parittomana vuonna pidettävän varsinaisen liittokokouksen päättymiseen.

18§
Liittohallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa sekä toisaalla näissä säännöissä on määrätty
1. laatia vuosittain kertomus liiton toiminnasta ja tilinpäätös sekä antaa ne ynnä tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto varsinaiselle liittokokoukselle,
2. laatia vuosittain liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvaksi vuodeksi sekä puitetoimintasuunnitelma ja -talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi ja esittää ne liittokokoukselle,
3. nimittää musiikkilautakunnan jäsenet vuosittain 2 kuukauden kuluessa varsinaisen liittokokouksen jälkeen,
4. myöntää liiton ansiomerkit ja kunnianosoitukset samoin kuin vahvistaa näitä ja liiton laulajamerkkejä koskevat säännöt,
5. kutsua kunniajäsenet, hyväksyä varsinaiset ja kannattajajäsenet,
6. ottaa ja erottaa liiton toiminnanjohtaja ja muut palkkaa nauttivat toimihenkilöt, jotka eivät saa kuulua jäseninä liiton toimielimiin, valvoa heidän toimintaansa ja vahvistaa heille tarvittavat toimintaohjeet sekä
7. päättää tapahtumien, kilpailujen ja muiden vastaavien liiton tilaisuuksien ohjelmasta, johtajista ja muusta organisaatiosta.
8. valita tarvittaessa liiton edustaja ja tämän varaedustaja Sulasolin liittokokoukseen.

MUSIIKKILAUTAKUNTA

19§
Musiikkilautakuntaan kuuluu liiton taiteellinen johtaja puheenjohtajana sekä kolme (3) tai enintään viisi (5) jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Liiton taiteellisen johtajan toimikausi kestää parillisena vuonna pidettävästä varsinaisesta liittokokouksesta lähinnä seuraavan parillisena vuonna pidettävän varsinaisen liittokokouksen päättymiseen. 

Musiikkilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Liiton toiminnanjohtaja toimii musiikkilautakunnan sihteerinä. Musiikkilautakunta on päätösvaltainen kolmen jäsenen läsnä ollessa, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Liiton puheenjohtajalla on oikeus olla läsnä musiikkilautakunnan kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.

Musiikkilautakunnan tehtävänä on:
1. suunnitella, ohjata ja johtaa liiton ylläpitämää koulutustoimintaa sekä tehdä niistä esitys liittohallitukselle,
2. tehdä liittohallitukselle esityksiä uusien sävellysten sekä sovitusten julkaisemisesta,
3. tehdä liittohallitukselle esitys liiton laulajamerkkien ohjelmistosta, suoritustavasta ja säännöistä,
4. valvoa sääntöjen määräämällä tavalla laulajamerkkien suorittamista,
5. tehdä liittohallitukselle esitys tapahtumien, kilpailujen ja muiden vastaavien liiton tilaisuuksien ohjelmasta, johtajista ja muusta organisaatiosta, sekä
6. hoitaa liiton musiikillista toimintaa antamalla ohjeita ohjelmiston ym. suhteen, toimimalla arvostelulautakuntana ja antamalla alaansa kuuluvia lausuntoja
7. hoitaa muut liittohallituksen määräämät tehtävät.

LIITON MERKIT

20§
Liiton merkeistä määrätään liittohallituksen antamassa merkkisäännössä.

LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

21§
Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja, joku näistä yhdessä toiminnanjohtajan tai liittohallituksen siihen oikeuttaman henkilön kanssa.

TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS

22§
Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja liittohallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen liittokokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen liittokokousta.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

23§
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä varsinaisessa liittokokouksessa, jos siitä on ilmoitettu kokouskutsussa ja vähintään 3/4 kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä esitystä kannattaa.

LIITON PURKAMINEN

24§
Jos liitto esitetään purettavaksi, vaaditaan sellaisen päätöksen tekemiseen, että sitä tarkoitusta varten kutsutussa liittokokouksessa annetusta äänimäärästä vähintään 5/6 yhtyy päätökseen, ja tämä päätös on muuttumattomana vahvistettava vähintään kuukausi sen jälkeen pidettävässä kokouksessa. Jos liitto purkautuu, luovutetaan sen varat Sulasolille käytettäväksi liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Yhteystiedot

Sekakuoroliitto ry.

Klaneettitie 6-8
00420 Helsinki

Toimisto avoinna perjantaisin klo 9-16

Puheenjohtaja

Sisko Nyrhilä, Lapua
Puh. 040 751 3248
Sähköposti: sisko.nyrhila@netikka.fi

Toimiston asioita hoitavat kesäkauden:

puheenjohtaja: Sisko Nyrhilä, puh. 040 751 3248, sisko.nyrhila@netikka.fi
2. varapuheenjohtaja: Sirkku Viitanen-Vanamo, sirkku.viitanenvanamo@gmail.com
taiteellinen johtaja: Hanna Remes, puh. 040 593 1148, hanna.remes@evl.fi

Taiteellinen johtaja

Hanna Remes, Helsinki
Puh. 040 593 1148
Sähköposti: hanna.remes@evl.fi

Liity sähköpostijakelulistalle