Liitto

Säännöt

SEKAKUOROLIITTO RY:N SÄÄNNÖT 2021

NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI


Yhdistyksen nimi on Sekakuoroliitto ry, kotipaikka on Helsingin kaupunki ja kieli suomi. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan yhdistyksestä käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä ”The Association for Finnish Mixed Choirs”.

TARKOITUS JA TOIMINTA


Liiton tarkoituksena on toimia Sulasol ry:n, josta näissä säännöissä käytetään nimeä Sulasol, sekakuoroyhdistysten valtakunnallisena yhdyssiteenä sekä työskennellä sekakuorolaulun edistämiseksi maassamme. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto, joka liittyy itsenäisenä elimenä Sulasolin järjestörakenteeseen,
– tekee valtakunnallista neuvonta-, opetus-, valmennus- ja kasvatustyötä,
– järjestää kurssi-, koulutus- ja tiedotustilaisuuksia,
– kehittää koti- ja ulkomaisten sekakuorojen ja musiikkijärjestöjen kanssa harjoitettavaa yhteistoimintaa,
– toimeenpanee valtakunnallisia musiikkijuhlia, kilpailuja ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia sekä
– on yhteydessä Sulasolin ja viranomaisiin tehden esityksiä sekä antaen ja välittäen lausuntoja.


Toimintansa tukemiseksi liitto voi
– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
– järjestää keräyksiä ja arpajaisia,
– hankkia varoja harjoittamalla julkaisu- ja kustannustoimintaa,
– omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä
– perustaa rahastoja.

 JÄSENET


Liiton varsinaiseksi jäseneksi (jäsenyhdistykseksi) voi hallitus hyväksyä yhdistysrekisteriin merkityn sekakuoroyhdistyksen ja lauluyhtyeen sekä julkisoikeudellisten yhteisöjen tai laitosten yhteydessä toimivan oikeuskelpoisen sekakuoron tai lauluyhtyeen sekä ulkomailla toimivan oikeuskelpoisen sekakuoron tai lauluyhtyeen.

Liiton oppilaitosjäseniksi voidaan hyväksyä oppilaitoksia, opistoja ja seurakuntia, joiden yhteydessä toimii kuoroja ja lauluyhtyeitä. Varsinaiseksi jäseneksi tai oppilaitosjäseneksi hyväksyttävän tulee olla Sulasolin jäsen.


Liiton kannattajajäseneksi voi liittyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus kannattajajäseneksi hyväksyy.


Liiton kunniajäseneksi hallitus voi kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut sekakuorolaulun hyväksi ja edistänyt liiton pyrkimyksiä.
Liiton kunniajohtajaksi, jona voi olla yksi henkilö kerrallaan, voi liittokokous kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut liiton taiteellisena johtajana.
Liiton kunniapuheenjohtajaksi, jona voi olla yksi henkilö kerrallaan, voi liittokokous kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut liiton puheenjohtajana.
Päätöksen kunniajäsenen, kunniajohtajan ja kunniapuheenjohtajan kutsumisesta tulee olla yksimielinen.


Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti liittokokouksen pöytäkirjaan. Hallituksen tulee ilmoittaa tästä edelleen Sulasolin liittohallitukselle. Varsinaisen jäsenen tai oppilaitosjäsenen, joka on eronnut Sulasolista, on erottava myös liitosta. Hallitus voi erottaa liitosta jäsenen, joka huomautuksista huolimatta toimii vastoin näitä sääntöjä tai liiton taikka Sulasolin tarkoitusperiä tai jättää jatkuvasti näiden sääntöjen määräämät velvoitteet suorittamatta. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Erottamispäätöksestä tulee hallituksen ilmoittaa Sulasolin liittohallitukselle.

JÄSENMAKSUT JA VELVOLLISUUDET


Liiton varsinaisen jäsenen on vuosittain suoritettava liitolle varsinaisen liittokokouksen määräämä, sen toimivien henkilöjäsenten todelliseen määrään perustuva vuotuinen jäsenmaksu.
Oppilaitosjäsenen on suoritettava liittokokouksen määräämä henkilöjäsenmäärään perustuva vuotuinen oppilaitosjäsenmaksu.
Laskettaessa 1 momentin mukaista jäsenyhdistyksen jäsenmaksua ja 14 §:n mukaista äänioikeutta jäsenyhdistyksen taiteellinen johtaja rinnastetaan näissä säännöissä jäsenyhdistyksen henkilöjäseneen riippumatta siitä, onko hän jäsenyhdistyksen jäsen.


Kannattajajäsen suorittaa liitolle varsinaisen liittokokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun.
Kunniajäsenellä, kunniajohtajalla ja kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

10§
Liiton jäsenyhdistys on velvollinen vuosittain toimittamaan liitolle omaa toimintaansa koskevat keskeiset tiedot hallituksen määräämässä laajuudessa.

LIITON TOIMIELIMET

11§
Liiton toimielimet ovat liittokokous, hallitus ja hallituksen apuna musiikkilautakunta sekä tarvittaessa työvaliokunta.

LIITTOKOKOUS

12§
Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain ennen huhtikuun loppua hallituksen määräämässä paikassa. Ylimääräinen liittokokous pidetään, kun liittokokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolmasosa (1/3) liiton jäsenyhdistyksistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Liittokokous on pidettävä kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

13§
Liittokokouksen kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä vähintään kahta viikkoa ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse jokaiselle jäsenelle. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäviksi tulevat asiat.
Liittokokouksen avaa liiton puheenjohtaja. Kokoukselle on valittava puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

14§
Kukin varsinainen jäsen on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden (1) edustajan jokaista alkavaa kahtakymmentäviittä (25) jäsenmaksunsa maksanutta jäsentään kohti. Edustajain määrä lasketaan sen mukaan, kuinka monesta jäsenestä yhdistys on suorittanut jäsenmaksun edelliseltä vuodelta. Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni, mutta edustaja voi valtakirjalla äänestää kaikilla yhdistyksen äänillä.

Oppilaitosjäsen on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden (1) edustajan, jolla on yksi (1) ääni.

Edustajan tulee olla edustamansa jäsenyhdistyksen jäsen tai työntekijä.

Valtakirjat on toimitettava liiton toimistoon viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.

Liiton kunniajäsenillä, kunniajohtajalla, kunniapuheenjohtajalla sekä kannattajajäsenillä on liittokokouksessa puhevalta, mutta ei äänioikeutta.

Liittokokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaaleissa käytetään lippuäänestystä, jos yksikin edustajista sitä vaatii.

Hallituksen ja musiikkilautakunnan jäsenillä ja toiminnanjohtajalla on oikeus olla läsnä liittokokouksessa ja käyttää siinä puhevaltaa.

Liittokokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai liittokokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

15§

Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös,
 2. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
 3. määrätään palkkioiden ja korvausten sekä jäsenmaksujen ja kannattajajäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi,
 4. hyväksytään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
 5. toimitetaan parittomina vuosina liiton puheenjohtajan vaali,
 6. toimitetaan parillisina vuosina liiton taiteellisen johtajan vaali,
 7. vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä alkavaksi toimikaudeksi,
 8. toimitetaan hallituksen jäsenten vaali,
 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa sekä heidän varamiehensä,
 10. valitaan tarvittaessa liiton ehdokas ja tämän varamies Sulasolin liittohallituksen vaaliin sekä
 11. käsitellään kokouskutsussa mainitut hallituksen ja jäsenyhdistysten esittämät muut asiat, jotka on esitettävä hallitukselle kirjallisesti ennen helmikuun 1. päivää.

   

  HALLITUS

  16§
  Liiton hallitukseen kuuluu varsinaisen liittokokouksen valitsemina liiton puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä, jotka pyritään valitsemaan tasapuolisesti maan eri osista. Liittokokous valitsee ensimmäisen (1.) ja toisen (2.) varajäsenen.

Liiton puheenjohtaja on samalla hallituksen puheenjohtaja.

Hallitus valitsee keskuudestaan avukseen tarvittaessa työvaliokunnan ja nimittää musiikkilautakunnan.

Liiton puheenjohtaja toimii työvaliokunnan puheenjohtajana. Työvaliokunta hoitaa hallitukselle vastuuvelvollisena sen hoidettavaksi annettuja liiton käytännöllisiä asioita sekä toimeenpanee hallituksen päätökset.

Liiton toiminnanjohtaja toimii hallituksen, musiikkilautakunnan ja työvaliokunnan sihteerinä.

Liiton taiteellisella johtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen ja sen työvaliokunnan kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.

17§
Hallitus valitsee keskuudestaan yhden (1) tai kaksi (2) varapuheenjohtajaa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista ja yli puolet jäsenistä on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

 Hallituksen jäsenten sekä varajäsenten toimikausi kestää varsinaisesta liittokokouksesta lähinnä seuraavan varsinaisen liittokokouksen päättymiseen. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi kestää parittomana vuonna pidettävästä varsinaisesta liittokokouksesta lähinnä seuraavan parittomana vuonna pidettävän varsinaisen liittokokouksen päättymiseen.

18§

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa sekä toisaalla näissä säännöissä on määrätty

 1. laatia tilinpäätös ja vuosikertomus liiton toiminnasta ja antaa ne tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunnon kanssa varsinaiselle liittokokoukselle,
 2. laatia vuosittain liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvaksi vuodeksi sekä alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi ja esittää ne liittokokoukselle,
 3. nimittää musiikkilautakunnan jäsenet vuosittain varsinaisen liittokokouksen jälkeen,
 4. myöntää liiton ansiomerkit ja kunnianosoitukset samoin kuin vahvistaa näitä ja liiton laulajamerkkejä koskevat säännöt,
 5. kutsua kunniajäsenet, hyväksyä varsinaiset ja kannattajajäsenet,
 6. ottaa ja erottaa liiton toiminnanjohtaja ja muut palkkaa nauttivat toimihenkilöt, jotka eivät saa kuulua jäseninä liiton toimielimiin, valvoa heidän toimintaansa ja vahvistaa heille tarvittavat toimintaohjeet,
  7. päättää tapahtumien, kilpailujen ja muiden vastaavien liiton tilaisuuksien ohjelmasta, johtajista ja muusta organisaatiosta sekä
  8. valita tarvittaessa liiton edustaja ja tämän varaedustaja Sulasolin liittokokoukseen.

MUSIIKKILAUTAKUNTA

19§
Musiikkilautakuntaan kuuluu liiton taiteellinen johtaja puheenjohtajana sekä vähintään kolme (3) tai enintään seitsemän (7) jäsentä. Liiton taiteellisen johtajan toimikausi kestää parillisena vuonna pidettävästä varsinaisesta liittokokouksesta lähinnä seuraavan parillisena vuonna pidettävän varsinaisen liittokokouksen päättymiseen.

Musiikkilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Liiton toiminnanjohtaja toimii musiikkilautakunnan sihteerinä.

Musiikkilautakunta on päätösvaltainen kolmen jäsenen läsnä ollessa, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Liiton puheenjohtajalla on oikeus olla läsnä musiikkilautakunnan kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.

Musiikkilautakunnan tehtävänä on:

 1. suunnitella, ohjata ja johtaa liiton ylläpitämää koulutustoimintaa sekä tehdä niistä esitys hallitukselle,
 2. tehdä hallitukselle esityksiä uusien sävellysten sekä sovitusten julkaisemisesta,
 3. tehdä hallitukselle esitys liiton laulajamerkkien ohjelmistosta, suoritustavasta ja säännöistä,
 4. valvoa sääntöjen määräämällä tavalla laulajamerkkien suorittamista,
 5. tehdä hallitukselle esitys tapahtumien, kilpailujen ja muiden vastaavien liiton tilaisuuksien ohjelmasta, johtajista ja muusta organisaatiosta,
 6. hoitaa liiton musiikillista toimintaa antamalla ohjeita ohjelmiston ym. suhteen, toimimalla arvostelulautakuntana ja antamalla alaansa kuuluvia lausuntoja sekä
 7. hoitaa muut hallituksen määräämät tehtävät.

LIITON MERKIT

20§
Liiton merkeistä määrätään hallituksen antamassa merkkisäännössä.

 LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

21§
Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä, tai joku heistä yhdessä hallituksen määräämän henkilön kanssa.

TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS

22§
Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen liittokokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen liittokokousta.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

23§
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä varsinaisessa liittokokouksessa, jos siitä on ilmoitettu kokouskutsussa ja vähintään 3/4 kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä esitystä kannattaa.

 

LIITON PURKAMINEN

24§
Jos liitto esitetään purettavaksi, vaaditaan sellaisen päätöksen tekemiseen, että sitä tarkoitusta varten kutsutussa liittokokouksessa annetusta äänimäärästä vähintään 5/6 yhtyy päätökseen, ja tämä päätös on muuttumattomana vahvistettava vähintään kuukausi sen jälkeen pidettävässä kokouksessa. Kokousten tulee olla perättäiset. Jos liitto purkautuu, luovutetaan sen varat liiton toimintaa jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai senpuuttuessa Sulasolille käytettäväksi liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Yhteystiedot

Sekakuoroliitto ry.

Tallberginkatu 1 C/18
00180 Helsinki

Toimisto avoinna torstaisin klo 9.50–16.00

Puheenjohtaja

Harri Lindblom, Kaarina
Puh. 040 576 5270
Sähköposti: harri@lindblom.pro

Toiminnanjohtaja

Sirkku Viitanen-Vanamo
Puh. 040 516 5607
Sähköposti: sekakuoroliitto@sulasol.fi

Taiteellinen johtaja

Hanna Remes, Helsinki
Puh. 040 593 1148
Sähköposti: hanna.remes@evl.fi

Liity sähköpostijakelulistalle